Skip to main content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende met hoofdletter geschreven termen de bijgevoegde betekenis:

GEO ACTIEF:

(De) Opdrachtgever: de contractpartner van GEO ACTIEF die haar Werkzaamheden heeft opgedragen die GEO ACTIEF heeft geaccepteerd.

Hindernissen: iedere situatie die het Werk van GEO ACTIEF onmogelijk maakt c.q. bemoeilijkt.

Werk/Werkzaamheden: de overeengekomen door GEO ACTIEF uit te voeren werkzaamheden.

Werkterrein: de locatie waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd anders dan op eigen terrein van GEO ACTIEF.

1.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door GEO ACTIEF verstrekte aanbiedingen c.q. met GEO ACTIEF gesloten overeenkomsten, tenzij GEO ACTIEF hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever verklaart zich door contractsluiting tevens nadrukkelijk akkoord met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op aanvullende werkzaamheden, meerwerk, en andere met GEO ACTIEF te sluiten overeenkomsten.

1.3 Indien een derde de overeenkomst namens Opdrachtgever met GEO ACTIEF sluit, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan deze derde jegens GEO ACTIEF opkomt voor alle schade die GEO ACTIEF daardoor lijdt.

1.4 GEO ACTIEF is eerst aan enige afwijking van de overeenkomst gebonden nadat zulks schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Opdrachtgever kan zich niet aan deze algemene voorwaarden onttrekken door het standpunt in te nemen dat zij de Nederlandse taal niet machtig is. In geval een vertaling van deze algemene voorwaarden is gemaakt, prevaleert te allen tijde de Nederlandse tekst.

1.6 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en GEO ACTIEF komt eerst tot stand wanneer Opdrachtgever het aanbod van GEO ACTIEF schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) heeft bevestigd, danwel op het moment dat GEO ACTIEF haar werkzaamheden heeft aangevangen.

ARTIKEL 2: PRIJS

2.1 De geldigheidstermijn van aanbiedingen van de zijde van GEO ACTIEF is zestig dagen na dagtekening daarvan, tenzij schriftelijk anders bepaald door GEO ACTIEF.

2.2 Indien na de datum van aanbieding één (of meer) kostenfactoren een verhoging ondergaan, is GEO ACTIEF gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Ook tijdelijke verhogingen van kosten geven het recht tot prijsverhoging. Ten aanzien van nog niet uitgevoerde gedeelten van de overeenkomst geldt zulks onverkort.

2.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, waaronder precario.

2.4 Zolang Opdrachtgever niet aan de ingevolge de overeenkomst op haar gelegen betalingsverplichting heeft voldaan, blijft GEO ACTIEF (in ieder geval) eigenaar van alle goederen die zij ingevolge de Overeenkomst heeft geproduceerd alsmede exclusief eigenaar van alle bestaande intellectuele eigendomsrechten van GEO ACTIEF c.q. intellectuele eigendoms die ontstaan bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

3.1 De opdrachtgever heeft - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen - de verplichting om voor eigen rekening te zorgen dat:

het Werkterrein tijdig ter beschikking wordt gesteld voor uitvoering van de Werkzaamheden, alsmede dat een goed berijdbare toegang tot het Werkterrein verzekerd

het Werkterrein, waaronder begrepen de ondergrond, geschikt is voor ongestoorde uitvoering van de Werkzaamheden, eventuele Hindernissen verwijderd zijn en GEO ACTIEF gewezen is op alle op het Werkterrein eventuele aanwezige VGM-risico’s (dit laatste geldt vanzelfsprekend niet in het geval de Werkzaamheden juist de detectie van deze risico’s betreffen, tenzij Opdrachtgever op de hoogte is van zo’n risico);

op het Werkterrein of in de directe omgeving ervan voldoende ruimte is voor de opslag van materialen en materieel die/dat GEO ACTIEF bij de uitvoering van de Werkzaamheden nodig heeft;

tijdig de eventuele voor de uitvoering van de door te verrichten werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen (waaronder tevens verstaan verplichting uit de WION) verkregen zijn en deze gedurende het werk van kracht blijven;

GEO ACTIEF tijdig de benodigde tekeningen en berekeningen ontvangt. Onder tijdig wordt in deze verstaan: op een zodanig moment dat GEO ACTIEF genoeg tijd heeft om de uit te voeren werkzaamheden voor te bereiden. Op verzoek geeft GEO ACTIEF aan hoeveel voorbereidingstijd zij nodig heeft;

eventuele verstrekkingen die de opdrachtgever volgens de overeenkomst dient te verzorgen tijdig voor de uitvoering van de Werkzaamheden op het Werkterrein voorhanden zijn. Tenzij anders overeengekomen valt hieronder in ieder geval het kosteloos ter beschikking stellen van water en elektriciteit;

GEO ACTIEF heeft in alle gevallen recht haar werkzaamheden op te schorten zolang Opdrachtgever deze verplichtingen niet is nagekomen of één of meerdere van deze zaken gedurende de uitvoering alsnog niet in orde blijkt, zonder enig recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever. Voorts is Opdrachtgever in dat geval aansprakelijk voor de schade die GEO ACTIEF daardoor lijdt.

3.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat werkzaamheden door derden die enig raakvlak hebben met het Werk behoorlijk worden uitgevoerd en geen stagnatie of schade veroorzaken voor GEO ACTIEF. Opdrachtgever vrijwaart GEO ACTIEF voor kosten en schade die Opdrachtgever/GEO ACTIEF lijdt indien zulks niet het geval blijkt, ook in het geval GEO ACTIEF ten gevolge daarvan een fout maakt.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart GEO ACTIEF voor de gevolgen van stillegging van het werk door daartoe bevoegde instanties dan wel andersoortig ingrijpen van die instanties, tenzij het ingrijpen zijn grondslag vindt in verwijtbaar handelen door GEO ACTIEF in strijd met toepasselijke regelgeving.

3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en vrijwaart GEO ACTIEF voor negatieve gevolgen in het geval zulks niet het geval blijkt. In dit laatste geval worden daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden als meerwerk ex artikel 5 verrekend.

3.5 Opdrachtgever dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar te zijn voor GEO ACTIEF. Hij dient met de benodigde voortvarendheid vragen te beantwoorden en zo nodig instructies te geven. Opdrachtgever mag deze bevoegdheid c.q. taak delegeren aan een derde. Indien hij dit doet zullen de beslissingen en uitlatingen van deze derde Opdrachtgever binden, behoudens voor zover eventuele beperkingen van de bevoegdheid van deze derde vooraf schriftelijk aan GEO ACTIEF zijn gemeld.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN GEO ACTIEF

4.1 GEO ACTIEF is verplicht de Werkzaamheden goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

4.2 GEO ACTIEF zal de Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat nodeloze hinder wordt voorkomen.

4.3 Indien in de overeenkomst een termijn is genoemd waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zal GEO ACTIEF zich inspannen om binnen deze termijn de werkzaamheden gereed te hebben. Een eventueel overeengekomen termijn is echter geen fatale termijn. Zonder ontvangst ingebrekestelling ex artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek treedt in geen geval verzuim voor GEO ACTIEF in.

4.4 GEO ACTIEF is uitsluitend gehouden de Werkzaamheden te verrichten. Eventuele andere door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden dienen eerst door GEO ACTIEF uitgevoerd te worden dan nadat GEO ACTIEF dit schriftelijk heeft bevestigd danwel zij met de uitvoering daarvan is begonnen, in welk geval deze onder deze overeenkomst vallen.

4.5 In het geval GEO ACTIEF een rapport c.q. een advies aan Opdrachtgever ter beschikking stelt dient Opdrachtgever uitsluitend af te gaan op de in dat rapport weergegeven conclusies en adviezen, doch uitsluitend in het kader van de doelstelling waarvoor zij blijkens het rapport getrokken c.q. gegeven zijn. Gevolgen van alle eventuele andere conclusies zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5: MEER- EN MINDERWERK

5.1 Door Opdrachtgever opgedragen wijzigingen, instructies of andere van de zijde van Opdrachtgever opkomende situaties die leiden tot vermeerdering van de Werkzaamheden worden als meerwerk verrekend..

5.2 Minderwerk komt gezien de aard van de werkzaamheden in geen geval voor verrekening in aanmerking, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

6.1 Onder overmacht wordt voor deze overeenkomst verstaan elke van de wil van GEO ACTIEF onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien -, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, sneeuwval, vorst, ijsgang, mist, harde wind, hittegolf, aanvaringen, stremmingen in de scheepvaart, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproep, werkstaking, werkliedenuitsluiting, overstroming, brand en andere ernstige storingen in de bedrijfsvoering van GEO ACTIEF of haar onderaannemers en leveranciers vanwege oorzaken die buiten hun macht liggen.

6.2 In geval van overmacht is GEO ACTIEF – voor de duur van de overmacht – bevrijd van haar verplichtingen. Voorts geeft overmacht recht op termijnverlenging.

6.3 Indien de overmacht situatie langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Aan GEO ACTIEF worden in dit geval de werkelijk gemaakte kosten vergoed, verhoogd met een aannemersvergoeding van 7,5%.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN VERZEKERING

7.1 Iedere aansprakelijkheid van GEO ACTIEF is beperkt tot de hoogte van de aanneemsom, danwel -indien de aanneemsom niet vast is c.q.er sprake is van meerwerk in de zin van artikel 5 - tot hetgeen GEO ACTIEF voor haar werkzaamheden in rekening heeft gebracht op het moment dat schade is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart GEO ACTIEF voor het meerdere.

7.2 GEO ACTIEF is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan omzetderving, gederfde winst, schade/meerkosten van nevenaannemers, hogere toezicht- en advieskosten, verlies of mislopen van orders, stagnatie in produktie, kosten van inzet van vervangende produktiemiddelen / vervoersmiddelen, kosten door omleidingen, schade door negatieve publiciteit, reputatieschade, mislopen van subsidies / toelages / toezeggingen van derden en hogere kapitaalkosten.

7.3 GEO ACTIEF is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat vanaf het moment dat Opdrachtgever een door GEO ACTIEF gepleegde wanprestatie heeft ontdekt of althans had behoren te ontdekken, tenzij deze schade niet voorkomen had kunnen worden. In voorkomende gevallen dient GEO ACTIEF onverwijld van de geconstateerde wanprestatie op de hoogte worden gesteld.

7.4 GEO ACTIEF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverplichte suggesties of adviezen van (medewerkers van) GEO ACTIEF aan opdrachtgever gedurende de uitvoering die door opdrachtgever zijn overgenomen noch voor bijkomende werkzaamheden die werknemers van GEO ACTIEF in voorkomende gevallen op verzoek van Opdrachtgever verrichten en die niet vallen onder de overeengekomen Werkzaamheden. Opdrachtgever is derhalve gehouden zelfstandig te (laten) beoordelen of dergelijke suggesties of adviezen uitvoerbaar zijn en tot het beoogde resultaat leiden.

7.5 Opdrachtgever is gehouden GEO ACTIEF te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van schade in deze voorwaarden is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor schade die ontstaat als gevolg van correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld - in voorkomende gevallen - schade aan kabels en leidingen tenzij Opdrachtgever GEO ACTIEF concreet gewezen heeft op de aanwezigheid hiervan.

ARTIKEL 8: BETALING

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten alle facturen binnen 30 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever betaald worden. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

8.2 Indien opdrachtgever deze termijn overschrijdt, is hij van rechtswege in gebreke zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Aan GEO ACTIEF zal door opdrachtgever alsdan een rente ad 1% per maand over het factuurbedrag verschuldigd zijn, welke rente tegelijk met de hoofdsom en na te noemen kosten dient te worden betaald.

ARTIKEL 9: BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT

De opdrachtgever is bevoegd GEO ACTIEF op te dragen het werk in onvoltooide staat te beëindigen. GEO ACTIEF heeft in dat geval recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken van GEO ACTIEF en de opdrachtgever op hetgeen direct vóór het moment van de beëindiging volgens de overeenkomst blijven onverkort gelden.

ARTIKEL 10: OPSCHORTING, ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met GEO ACTIEF gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om aan te nemen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens GEO ACTIEF te voldoen, alsmede in geval van faillissement, voorlopige of definitieve surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is GEO ACTIEF gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten zoals op schadevergoeding. Ingeval van opschorting en ontbinding krachtens dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige informatie (van welke aard dan ook) over GEO ACTIEF aan derden te openbaren, tenzij deze informatie reeds door GEO ACTIEF zelf openbaar is gemaakt of Opdrachtgever hiertoe op basis van de Overeenkomst toe gerechtigd is of dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen Opdrachtgever daartoe verplicht

Artikel 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Indien als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden door GEO ACTIEF intellectuele eigendomsrechten ontstaan komen deze uitsluitend aan GEO ACTIEF toe, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Opdrachtgever en GEO ACTIEF.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden beslecht door de rechtbank te Groningen.

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.